زمانبندی و بودجه بندی آزمون ,

۱۳۹۶/۶/۲۳ پنج شنبه
(29)
(21)
زمانبندی و بودجه بندی آزمون
زمانبندی  و بودجه بندی آزمون
مقطعتعداد مراحلرشته / پایهتاریخ برگزاریبود جه بندی *سطح دشواریسطح بلوم
ابتدایی3پایه                     سوم
چهارم
پنجم
ششم
21/9/96 سه شنبه
25/11/96 چهارشنبه
2/02/97 یکشنبه
40 %
65 %
90 %
30آسان
40 متوسط
30 دشوار
دانش 30
فهمیدن30
کاربستن 20
تجزیه و تحلیل10
ترکیب10
متوسطه دوره اول3پایه                          هفتم
هشتم
نهم
21/9/96 سه شنبه
25/11/96 چهارشنبه
2/02/97 یکشنبه
40 %
65 %
90 %
20آسان
40 متوسط
40 دشوار
دانش 20
فهمیدن30
کاربستن 30
تجزیه و تحلیل10
ترکیب10
متوسطه دوره دوم3پایه دهم و یازدهم
ریاضی – تجربی – انسانی – معارف اسلامی
21/9/96 سه شنبه
25/11/96 چهارشنبه
2/02/97 یکشنبه
40 %
65 %
90 %
20آسان
40 متوسط
40 دشوار
دانش 20
فهمیدن30
کاربستن 30
تجزیه و تحلیل10
ترکیب10
سال چهارم نظری3ریاضی و فیزیک
علوم تجربی
ادبیات و علوم انسانی
21/9/96 سه شنبه
25/11/96 چهارشنبه
2/02/97 یکشنبه
مطابق دفتر راهنما20آسان
40 متوسط
40 دشوار
دانش 20
فهمیدن20
کاربستن 20
تجزیه و تحلیل20
ترکیب20
فنی و حرفه ای
و کاردانش
3کلیه رشته های فنی و حرفه ای+
92 رشته کاردانش
28/09/96 سه شنبه
07/12/96 دوشنبه
12/02/97 چهارشنبه
40 %
65 %
90 %
30آسان
40 متوسط
30 دشوار
دانش 30
فهمیدن30
کاربستن 20
تجزیه و تحلیل10
ترکیب10